راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان    
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

توکلی - افشین
2280
سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی

مرسلی - مریم
2507
کارشناس تحصیلات تکمیلی

نهالی - منیژه
2735
کارشناس گروه استعدادهای درخشان

محمدی - محمدعلی
2533